Địa chỉ: Lữ Vân- Phúc Sơn
 • Nguyễn Thị Thúy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   cử nhân